Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.pro-action.pl

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy,działający pod adresem www.pro-action.pl prowadzony jest przez:


Rajsport Sieradz Michał Piotrowicz

ul. Warszawska 6,98-200 Sieradz

NIP: 827-177-48-58

REGON: 731587166

 

Organ rejestrowy /ewidencyjny - MINISTER GOSPODARKI

Nazwa rejestru /ewidencji - CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

tel. +48 43 827-17-47;669-503-550, 663-748-312

e-mail:
sklep@pro-action.pl lub rajsport.sieradz@gmail.com

 

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 

2.1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.pro-action.pl,wybór formy płatności oraz dostawy i przesłanie zamówienia.

2.2. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu.

2.3. Firma Rajsport Sieradz zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

2.4. Zamówienia w sklepie internetowym www.pro-action.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Oferta sklepu internetowego www.pro-action.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.5. Ceny podawane w sklepie internetowym www.pro-action.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

2.6. Firma Rajsport Sieradz prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży,którym jest paragon lub faktura VAT.

2.7. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny www.pro-action.pl pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach kupujący może otrzymywać na podany adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów,wybranego sposobu płatności i dostawy, danych odbiorcy, numeru zamówienia.

2.8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępnościt owarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany ostanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji(częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 

3. WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY TOWARÓW

 

3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany adres,

b. odbiór osobisty w siedzibie firmy Rajsport w Sieradzu przy ul. Warszawskiej 6.

3.2. Firma Rajsport będzie dążyła do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie www.pro-action.pl.Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.3.3. Za zamówione towary Kupujący płaci jednym z następujących sposobów płatności:

a) przelewem na konto sklepu  - nr konta Bank Zachodni WBK 301090 2705 0000 0001 2777 6053

b) gotówką pracownikowi firmy kurierskiej przy odbiorze przesyłki,

c) gotówką w siedzibie Rajsport Sieradz,

d) e-przelewem.

3.4. Gdy płatność następuje tradycyjnym przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek Rajsport Sieradz wpłyną odpowiednie środki.

3.5. Odpowiedzialność za uszkodzenia towaru od momentu przekazania spoczywa na przewoźniku.Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji względem przewoźnika jest spisanie w obecności pracownika przewoźnika "Protokołu Reklamacji"

3.6. Jeżeli dostarczona przesyłka jest uszkodzona, Zamawiający ma prawo jej nie przyjmować, o czym powinien niezwłocznie powiadomić firmę Rajsport Sieradz telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.7. Koszt dostawy został określony w tabeli kosztów.

3.8. Zamówienie zostanie anulowane gdy:

a) w terminie 7 dni od dokonania zakupu nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub

b) przesyłka niezostanie odebrana od kuriera lub

c) zamówiony towar niezostanie odebrany w siedzibie Rajsport Sieradz w terminie 7 dni od dokonania zakupu.4. REKLAMACJE I GWARANCJE

 

4.1. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wadę ukrytą, bądź uszkodzenie towaru,powinien skontaktować się niezwłocznie w celu ustalenia dalszego toku postępowania. Podstawę do reklamacji stanowi dowód zakupu

4.2 Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4.3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

4.4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru.

4.5. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

4.6. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY5.1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności z potrąceniem kosztów wysyłki. Aby odstąpić od zawartej umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:sklep@pro-action.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres siedziby firmy.

5.2 Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5.3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):[adres sprzedającego]

Ja [imię, nazwisk okupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów]

Data zawarcia umowy to[data], data odbioru przedmiotów [data] .

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Adres: [adres kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]5.4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.5. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 

6. OCHRONA DANYCH

 

6.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Rajsport (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

 

6.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna –sprzedaży towarów i usług.

 

6.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego –firma Rajsport Sieradz

 

7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

7.2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

7.3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.


© 2017 ProAction

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe

ul. Warszawska 6
98-200 Sieradz

(43) 827 17 47

09:00 - 17:00